Bibliography

Asnarulkhadi Abu Samah & Jyum A. Jawan (1997). Kenegaraan Malaysia.

Serdang: Penerbit Universiti Putra Malaysia.

 

Kassim Thukiman (2002). Malaysia: Prespektif Sejarah dan Politik.

Skudai: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia.

 

Intan (1991). Malaysia Kita.

Kuala Lumpur: Institut Tadbiran Awam Negara.

 

Jayum A. Jawan (1991). The Ethnic Factor in Modern Politics.

Hull: Hull Universiti Press.

 

Ongkili. James P. (1972). Modernization in East Malaysia.

Kuala Lumpur: Oxford University Press.

 

Ryan. R.J. (1976). The Making of Modern Malaysia and Singapore.

Kuala Lumpur: Oxford University Press.

 

Zainal Abidin Abd Wahid. (1991). Sejarah Malaysia.

Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.